نمایش توان و اقتدار یگان ویژه کرمان

باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
نمایش توان و اقتدار یگان ویژه کرمان باشگاه خبرنگاران - ۱۴ مهر ۱۳۹۶