نگرشی بر سیاست امنیتی پهلوی اول در کنترل ایلات و عشایر فارس

نگرشی بر سیاست امنیتی پهلوی اول در کنترل ایلات و عشایر فارس
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

نگرشی بر سیاست امنیتی پهلوی اول در کنترل ایلات و عشایر فارس

رضاشاه تحت تاثیر پیشرفت علمی و اقتصادی دول اروپایی به منطور ترقی ایران اقداماتی چون خلع سلاح،تخته قاپو(یکجانشین) نمودن ایلات و عشایر و اخذ مالیات های جدید را اعمال کرد.

چکیده

رضاشاه تحت تاثیر پیشرفت علمی و اقتصادی دول اروپایی به منطور ترقی ایران اقداماتی چون خلع سلاح،تخته قاپو(یکجانشین) نمودن ایلات و عشایر و اخذ مالیات های جدید را اعمال کرد. وی چون وجود عشایر و شیوه معیشت آنان را مایه سرافکندگی خود و کشور می دانستت، مبارزه با آنان را سرلوحه امور ترقی خواهانه خویش قرار داد ومأموران خود را روانه مناطق عشایرنشین کرد. این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر پایه استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی بر آنست تا به بررسی ­سیاست های عشایری رضاشاه(سیاست مالیاتی) در کنترل ایلات و عشایر در استان پهناور فارس(استان هفتم) بپردازد و نتایج حاصله از اقدامات ماموران حکومت رضا شاه را در اوضاع سیاسی و اقتصادی استان فارس روشن و مبرهن سازد. یافته­ های تحقیق حاکی از آنست که مأموران رضاشاه به تعدیات مالیاتی خود بر ایلات و عشایر فارس ادامه دادند. همچنین در این راستا اداره مالیه فارس و حکومت نظامی قشقایی برای کنترل ایلات و عشایر تأسیس گردید.

"وی چون وجود عشایر و شیوه معیشت آنان را مایه سرافکندگی خود و کشور می دانستت، مبارزه با آنان را سرلوحه امور ترقی خواهانه خویش قرار داد ومأموران خود را روانه مناطق عشایرنشین کرد"این اقدامات نه تنها وصول مالیات در این استان را با مشکل مواجه ساخت؛ بلکه زمینه ­ساز بروز اختلاف بین اداره مالیه قشقایی و حکومت نظامی قشقایی و تحمیل فشار بر ایلات و عشایر فارس و سرانجام نارضایتی و شورش آن ها در این استان شد.

کلیدواژه ها: فارس؛ پهلوی اول؛ ایلات و عشایر؛ مالیات؛ امنیت

نویسندگان:

شمس الدین امرایی: کارشناسی ارشد و مربی تاریخ /دانشگاه پیام نور

رضا معینی رودبالی: استادیار گروه معارف اسلامی/ دانشگاه آزاد اسلامیِ شیراز.

پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی - دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر