نگرشی نوین به تمکین مالیاتی؛ ارائه یک چارچوب جدید

نگرشی نوین به تمکین مالیاتی؛ ارائه یک چارچوب جدید
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۱ مرداد ۱۳۹۶

نگرشی نوین به تمکین مالیاتی؛ ارائه یک چارچوب جدید

به­ طور کلی نتایج، حاکی از ماهیت چند بعدی قدرت و اعتماد و ارتباطشان با تمکین مالیاتی و اهمیت قدرت و اعتماد در سیاست گذاری های مالیاتی می باشد.

چکیده

در این تحقیق، چارچوبی برای تمکین مالیاتی ارائه می شود که در آن قدرت مسئولان مالیات و اعتماد به آنها، برای فهم تمکین داوطلبانه و اجباری، ابعاد مرتبطی می ­یابد و تعاملات پویا بین قدرت و اعتماد در نظر گرفته می شود. در این چارچوب که چارچوب شیب خزنده نام دارد، فرض می شود که تمکین مالیاتی شهروندان به قدرت مسئولان برای تمکین اجباری و اعتماد به مسئولان و همکاری داوطلبانه وابسته است. از مدلسازی معادلات ساختاری برای آزمون فرضیات چارچوب شیب خزنده با در نظر گرفتن قدرت قهری و قدرت مشروع استفاده می کنیم و تعداد ۳۶۲ نفر از صاحبان مشاغل آزاد را برای این منظور مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج، حاکی از آن است که اعتماد به­ صورت مثبت با تمکین داوطلبانه مرتبط می باشد. اعتماد همچنین با قدرت مشروع ارتباطی مثبت و با قدرت قهری ارتباطی منفی دارد.

"در این چارچوب که چارچوب شیب خزنده نام دارد، فرض می شود که تمکین مالیاتی شهروندان به قدرت مسئولان برای تمکین اجباری و اعتماد به مسئولان و همکاری داوطلبانه وابسته است"قدرت قهری و همچنین قدرت مشروع با تمکین اجباری مرتبط  می باشد. به­ طور کلی نتایج، حاکی از ماهیت چند بعدی قدرت و اعتماد و ارتباطشان با تمکین مالیاتی و اهمیت قدرت و اعتماد در سیاست گذاری های مالیاتی می باشد.

واژه‌های کلیدی: تمکین مالیاتی، قدرت قانونی، قدرت اجباری، اعتماد، چارچوب شیب خزنده

پژوهشنامه مالیات - سال ۲۴، شماره ۳۱، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر