هوای تبریز سالم شد

باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵
منابع خبر
هوای تبریز سالم شد باشگاه خبرنگاران - ۲۲ دی ۱۳۹۵