وزیر صنعت: در فساد اقتصادی در دنیا رکورد زده ایم!

پیک ایران - ۹ مهر ۱۳۹۶


وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه ای اعلام کرد، وجود فساد در نظام اداری کشور از جمله دلایل محدودیت سرمایه گذاری خارجی است. چند روز قبل نیز رئیس اتاق بازرگانی تهران به وضعیت نامناسب رتبه ایران در شاخص های بین المللی اشاره نمود و آن را از عوامل محدودیت سرمایه گذاری خارجی دانست. بررسی وضعیت ایران در شاخص فساد نشان می دهد، از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۶ ایران در این شاخص وضعیت مناسبی نداشته و همواره در منطقه قرمز بوده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در ششم مهر ماه ۱۳۹۶ محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی که در همایش ایثارگران و بسیجیان این وزارتخانه شرکت کرده بود، طی مصاحبه ای اعلام کرد: یکی از مهمترین محدودیت های سرمایه گذاری خارجی در کشور ما متأسفانه وجود فساد در نظام اداری ماست که باید با آن مبارزه کرد.

در نمودار اول زیر نمره و رتبه مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی از پاییز ۱۳۸۹ تا زمستان ۱۳۹۵ نشان داده شده است.

همان گونه که از این نمودار نمایان است، رتبه این مؤلفه سیر نزولی داشته و این بدان معناست که با گذشت زمان، مؤلفه وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه های حکومتی به عنوان یکی از موانع جدی بر سر راه کسب و کارها مطرح شده و از پنجمین مانع به سومین مانع ارتقا یافته است. همچنین عدد این مؤلفه نیز افزایش یافته و این نشان می دهد، در مجموع از پاییز ۸۹ تا زمستان ۹۵ فساد در دستگاه های حکومتی بیشتر شده است.

در نمودار دوم  نمره و رتبه ایران را در شاخص ادارک فساد بین سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۶ نشان می دهد.

" وزیر صنعت، معدن و تجارت طی مصاحبه ای اعلام کرد، وجود فساد در نظام اداری کشور از جمله دلایل محدودیت سرمایه گذاری خارجی است"

همان گونه که ملاحظه می شود، در این سال ها هیچ گاه نمره ایران در شاخص ادراک فساد، بالاتر از ۳۰ نبوده و همواره ایران در منطقه قرمز رتبه بندی فساد قرار داشته و در زمره کشورهایی قرار داشته که دارای فساد بالایی بوده اند. رتبه ایران نیز به طور کلی در این سال ها همواره ارتقا یافته و روندی صعودی داشته است. به عبارت بهتر رتبه و جایگاه ایران بدتر شده است.

منابع خبر