وقف خیراندیش فارسی برای ساخت حوزه علمیه

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
وقف خیراندیش فارسی برای ساخت حوزه علمیه باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶