ویژگی های جامعه دینی و نقش تربیت در تحقق و استمرار آن

ویژگى هاى جامعه دینى و نقش تربیت در تحقق و استمرار آن
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

ویژگی های جامعه دینی و نقش تربیت در تحقق و استمرار آن

ترسیم یک جامعه ایده آل دینی، از طریق بیان ویژگی های خاص آن و نیز نقشی که تربیت دینی در ایجاد و حفظ و استمرار آن می تواند داشته باشد، اهداف این مقاله است.

چکیده

ترسیم یک جامعه ایده آل دینی، از طریق بیان ویژگی های خاص آن و نیز نقشی که تربیت دینی در ایجاد و حفظ و استمرار آن می تواند داشته باشد، اهداف این مقاله است. برای نیل به این هدف، ابتدا مفاهیم «دین»، «تربیت»، «جامعه» و «تربیت دینی» تبیین شده، سپس نقش و کارکرد تربیت دینی در تحقق و استمرار جامعه دینی بررسی شده است. روش پژوهش تحلیلی ـ اسنادی و با استفاده از منابع و اسناد کتابخانه ای است. یافته های پژوهش نشان می دهد جامعه دینی جامعه ای است که شبکه روابط اجتماعی آن، اعم از روابط اقتصادی، سیاسی، حقوقی و فرهنگی، و ارزش های حاکم بر آن دین و آموزه های آن مبتنی باشد. در چنین جامعه ای تربیت دینی و توحیدی زمانی نمود پیدا خواهد کرد که هریک از نهادها و عوامل مؤثر اجتماعی بتوانند رنگ الهی به خود گرفته، وظیفه دینی و توحیدی خود را نسبت به افراد و جامعه به خوبی انجام دهند.

کلیدواژه ها: جامعه، دین، جامعه دینی، تربیت، تربیت دینی.

نویسنده:

عبدالرضا ضرابی / استادیار مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره                       

ماهنامه معرفت - سال بیست و پنجم، شماره ۴ (پیاپی ۲۲۳)، تیر ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر