پاتنم، نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکی

پاتنم، نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکی
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶

پاتنم، نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکی

یکی از مؤلفه‌های اصلی فلسفۀ پاتنم مخالفت با رئالیسم متافیزیکی است. بنا به قول مشهور، استدلال مبتنی بر نظریۀ مدل و استدلال مغز در خمره دو استدلالی هستند که پاتنم علیه رئالیسم متافیزیکی طرح کرده است.

چکیده

یکی از مؤلفه‌های اصلی فلسفۀ پاتنم مخالفت با رئالیسم متافیزیکی است. بنا به قول مشهور، استدلال مبتنی بر نظریۀ مدل و استدلال مغز در خمره دو استدلالی هستند که پاتنم علیه رئالیسم متافیزیکی طرح کرده است. علاوه بر این دو، برخی معتقداند «پدیدۀ نسبیت مفهومی» پاتنم نیز استدلالی مستقل علیه رئالیسم متافیزیکی‌ست. پدیده‌ی نسبیت مفهومی وضعیتی‌ست که در آن، دو جمله‌ی ظاهراً ناهم‌خوان هم‌زمان صادق اند.

"پاتنم، نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکییکی از مؤلفه‌های اصلی فلسفۀ پاتنم مخالفت با رئالیسم متافیزیکی است"در آثار مختلف پاتنم مؤیداتی برای این قول وجود دارد، اما در جایی تقریری کامل و صریح از این استدلال نقل نشده است. در این مقاله، نخست تقریری از استدلال مبتنی بر پدیدۀ نسبیت مفهومی علیه رئالیسم متافیزیکی ارائه خواهیم کرد. سپس نشان خواهیم داد که چنین استدلالی از استدلال مبتنی بر نظریۀ مدل و استدلال مغز در خمره مستقل نیست. بنابراین نمی‌توان چنین استدلالی را در عرض دو استدلال اصلی پاتنم در نظر گرفت. عدم استقلال این استدلال دو نتیجه در پی خواهد داشت: نخست آن‌که پذیرش این استدلال منوط به پذیرش دست‌کم یکی از دو استدلال قبلی پاتنم است؛ دوم آن‌که هر نقدی علیه دو استدلال مشهور پاتنم به مثابۀ نقدی علیه این استدلال خواهد بود.

کلیدواژه ها: هیلاری پاتنم؛ نسبیت مفهومی؛ رئالیسم متافیزیکی؛ استدلال مبتنی بر نظریه‌ی مدل؛ استدلال مغز در خمره؛ رئالیسم درونی

نویسندگان:

حامد قدیری: دانشگاه تربیت مدرس

محمد سعیدی مهر: دانشیار فلسفه دانشگاه تربیت مدرس،تهران، ایران

فصلنامه حکمت و فلسفه - دوره ۱۳، شماره ۴۹، بهار ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.

 

منابع خبر
پاتنم، نسبیت مفهومی و رئالیسم متافیزیکی خبرگزاری فارس - ۱۵ مهر ۱۳۹۶