پارلمان عراق عضویت نمایندگان کُردِ حامی همه پرسی را تعلیق کرد

خدمت - ۱۱ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر