پنج حکایت درباره جنگ جهانی اول که نباید فراموش شوند

صدای آلمان - ۱۲ آبان ۱۳۹۷

از پایان جنگ جهانی اول یکصد سال می‌گذرد؛ جنگی که گرچه در اروپا شعله‌ور شد، اما زبانه‌های آتش آن به جغرافیای این قاره محدود نماند. نگاهی به پیامدهای این جنگ در فراسوی مرزهای اروپا

منابع خبر