پیامدهای عدم حضور شاکی در دادگاه

خبرگزاری میزان - ۱۳ مهر ۱۳۹۶

مقام قضایی در برگ احضار شاکی قید می‌کند که در صورت حضور پیدا نکردن شاکی و ابهام در توضیحات وی در مراحل قبلی یا در شکواییه، تصمیم قانونی اتخاذ خواهد شد؛ بنابراین با توجه به اینکه ابلاغ انجام شده دادگاه وارد رسیدگی و اگر مستندات کافی باشد رای صادر می شود

منابع خبر
پیامدهای عدم حضور شاکی در دادگاه خبرگزاری میزان - ۱۳ مهر ۱۳۹۶