پیش‌بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در دانشجویان متأهل

پیش‌بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در دانشجویان متأهل
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

پیش‌بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در دانشجویان متأهل

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در جمعیت دانشجویان متأهل انجام شد.

چکیده:  

پژوهش حاضر با هدف پیش‌بینی رضامندی زناشویی اسلامی براساس مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی در جمعیت دانشجویان متأهل انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان متأهل مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ علامه طباطبایی(ره) و امام حسین(ع) بودند. از جامعه پژوهش براساس فرمول کوکران تعداد ۴۰۰دانشجو(۲۰۰ مرد و ۲۰۰ زن) به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. دانشجویان به پرسش‌نامه رضامندی زناشویی اسلامی جدیری و جان بزرگی و پرسش‌نامه سبک زندگی اسلامی کاویانی پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آزمون رگرسیون چندگانه هم زمان استفاده شد.

" جامعه آماری پژوهش، تمام دانشجویان متأهل مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‌ علامه طباطبایی(ره) و امام حسین(ع) بودند"یافته‌های این پژوهش نشان داد که از ده مؤلفه سبک زندگی اسلامی، مؤلفه‌های اجتماعی، عبادی، خانواده، سلامت و باور سبک زندگی اسلامی (۰/05> P) دارای توان پیش‌بینی‌کنندگی رضامندی زناشویی اسلامی در دانشجویان متأهل هستند و مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی۵۷ درصد از واریانس رضامندی زناشویی اسلامی را تبیین می‌کنند. با توجه به این یافته‌ها می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش مؤلفه‌های سبک زندگی اسلامی میزان رضامندی زناشویی در دانشجویان متأهل افزایش می‌یابد.

واژه‌های کلیدی: رضامندی زناشویی اسلامی، سبک زندگی اسلامی، خانواده، دانشجویان.

نویسندگان:

سجاد مطهری: کارشناسی ارشد

کیومرث فرح بخش: دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

عبدالله سلطانی نژاد: استادیار

محمدرضا نوری: دانشجوی دکتری

دو فصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی - سال پنجم، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر