پیوند «الکومیدیا السماویة» سروده محمد الفراتی با قرآن کریم

پیوند «الکومیدیا السماویة» سروده محمد الفراتی با قرآن کریم
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

پیوند «الکومیدیا السماویة» سروده محمد الفراتی با قرآن کریم

قرآن کریم به عنوان والاترین شاهکار نثر فنی و معجزه خاتم انبیاء، غنی‌ترین متنی است که سروده‌های بسیاری از شاعران با آن پیوند برقرار نموده است.

چکیده

قرآن کریم به عنوان والاترین شاهکار نثر فنی و معجزه خاتم انبیاء، غنی‌ترین متنی است که سروده‌های بسیاری از شاعران با آن پیوند برقرار نموده است؛  از جمله این شاعران محمد الفراتی، شاعر و مترجم نامدار معاصر عربی است که تعابیر و مفاهیم قرآنی ر ا به گونه‌ای هنرمندانه و با خلاقیتی خاص، توأم با ظرافت‌های ادبی در شعرش به کار رفته است و باعث جذابیت و تأثیرگذاری فوق العاده اشعارش شده است. بدین منظور پژوهش حاضر در پی آن است که با روش تحلیلی – توصیفی به تبیین و تشریح بینامتنی قرآنی در سروده «الکومیدیا السماویة» بپردازد تا از این رهگذر به شناخت چگونگی و میزان تأثیرگذاری قرآن بر روساخت و ژرف ساخت اشعار او دست یابد.

کلیدواژه ها: قرآن کریم؛ محمد الفراتی؛ الکومیدیا السماویه؛ بینامتنی

نویسندگان:

محسن سیفی: استادیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه کاشان.

لیلا خوبیان: کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی.

فصلنامه مطالعات قرآنی - دوره ۶، شماره ۲۲، تابستان 1394 .

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.