چارچوب طراحی اقتصاد وقف

چارچوب طراحی اقتصاد وقف
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

چارچوب طراحی اقتصاد وقف

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به‌رغم سابقۀ درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش‌هایی مواجه است.

چکیده

با وجود اهمیت نهاد وقف در اقتصاد اسلامی و به‌رغم سابقۀ درخشان آن در تمدن قدیم اسلامی، امروزه این نهاد از منظر کارآمدی، سازمانی و مکتبی با چالش‌هایی مواجه است. مسئولان این نهاد برای حل این چالش‌ها به دنبال «طرح نظام جامع تحول اقتصادی وقف» هستند؛ اما هنوز موضوع «اقتصاد وقف» و اجزا و ابعادش به شکل علمی و دانشگاهی در دسترس حتی دست‌اندرکاران این نهاد نیست تا با شیوه‌ای علمی مسئله‌یابی کنند و به حل مشکلات آن بپردازند. از این‌رو، مقاله حاضر به دنبال چارچوبی برای طراحی اقتصاد وقف است. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «عناصر کلیدی اقتصاد وقف در سه عرصۀ (۱. تقاضای وقف؛ ۲.

عرضۀ وقف؛ ۳. ساختار روابط بین دولت و نهاد وقف) چه می‌باشند؟». پاسخ به این پرسش اصلی با روش «تحلیلی−توصیفی» به دست خواهد آمد. داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که پیشرفت اقتصاد وقف در گروی تعیین تکلیف اقتصاد بخش سوم است.

کلیدواژه ها: نهاد وقف؛ اقتصاد وقف؛ ساختار روابط بین دولت و نهاد وقف؛ عرضه و تقاضای وقف

نویسنده:

ناصر جهانیان: عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران - دوره ۱۴، شماره ۲۷، بهار و تابستان ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

.

منابع خبر
چارچوب طراحی اقتصاد وقف خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶