چرا غرب حقوق اسلامی زن را برنمی‌تابد

خبرگزاری فارس - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳

غرب از این که در یک نقطه از جهان به چالش جدی در حوزه فکر و فرهنگ کشیده شود، وحشت دارد. چرا که اگر در مواجهه فکری فرهنگی در جایی کم بیاورد، در همه جا دچار مشکل می‌شود. از این روست که غرب طی ۳۵ سال گذشته از مواجهه واقعی با جمهوری اسلامی اجتناب کرده و همواره تصویری مخدوش از ایران نشان داده است

منابع خبر
چرا غرب حقوق اسلامی زن را برنمی‌تابد خبرگزاری فارس - ۲ اردیبهشت ۱۳۹۳