چرا نباید مانع عطسه شد؟

فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶

هنگامی که شما عطسه تان را نگه می دارید، هوا و فشار می تواند به سمت مجراهای شنوایی یا شیپور استاش گوش حرکت کرده و پرده صماخ گوش تان را پاره کند

منابع خبر
چرا نباید مانع عطسه شد؟ فردا - ۱۹ آبان ۱۳۹۶