چهار راه کالج سال ۱۳۲۶ شمسی/عکس

چهار راه کالج سال 1326 شمسی/عکس

شفاف
شفاف - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰

 

منابع خبر
چهار راه کالج سال ۱۳۲۶ شمسی/عکس جهان نیوز - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰
چهار راه کالج سال ۱۳۲۶ شمسی/عکس شفاف - ۲۱ فروردین ۱۳۹۰