کارگزاران روستایی مخابرات مشمول قانون کار شدند

خبرگزاری میزان - ۱۲ تیر ۱۳۹۷

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری کارگزاران مخابرات روستایی را از تاریخ واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، به استناد تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول قانون کار دانست

منابع خبر