کاستی‌ها و انتظارات پژوهشی در علوم سیاسی ایران

کاستی‌ها و انتظارات پژوهشی در علوم سیاسی ایران
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶

کاستی‌ها و انتظارات پژوهشی در علوم سیاسی ایران

این پژوهش با هدف بررسی کاستی‌ها و انتظارات پژوهشی در علوم سیاسی ایران و ارائۀ پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع کاستی‌ها انجام شده است.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی کاستی‌ها و انتظارات پژوهشی در علوم سیاسی ایران و ارائۀ پیشنهادها و راهکارهایی برای رفع کاستی‌ها انجام شده است. روش: این مطالعه به صورت تلفیقی با دو روش کیفی و کمّی(پیمایشی) انجام شده است. جامعۀ آماری، کلیۀ دانشجویان کارشناسی ارشد(در مرحله پایان‌نامه) و دانشجویان دکترای علوم سیاسی دانشگاه های دولتی‌اند. یافته‌ها: کاستی‌های پژوهشی از نظر دانشجویان و انتظارات آن ها در این حیطه از میانگین بالاتر است و پاسخگویان عمدتاً پژوهش های این رشته را دارای کاستی‌هایی همچون کمتر کاربردی بودن، کم‌توجه به مسائل و چالش های اساسی جامعه و سویۀ عمدتاً نظری و تاریخی ذکر کرده‌اند. بین متغیّرهای عضویت مدنی و میزان بحث در مورد مسائل سیاسی اجتماعی و‌ متغیّرهای وابستۀ کاستی‌ها و انتظارات پژوهشی دانشجویان، رابطۀ‌ معنادار و مستقیم وجود دارد.

"جامعۀ آماری، کلیۀ دانشجویان کارشناسی ارشد(در مرحله پایان‌نامه) و دانشجویان دکترای علوم سیاسی دانشگاه های دولتی‌اند"نتیجه‌گیری: در عصر کنونی، حیات بشری در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به طور فزاینده‌ای به دانش و پژوهش های بنیادین و کاربردی وابسته شده است و این دو نقش مهمی در ارتقای اقتدار ملی کشورها دارند. طراحی و انجام پژوهش های روشمند، بنیادین و کاربردی در توسعۀ کشورها، اهمیت شایان توجهی داشته‌اند. گرچه در سال های اخیر، در پژوهش های علوم سیاسی، پیشرفت های خوبی حاصل شده، اما با وضع مطلوب، فاصله نسبتاً زیادی هست که بایستی کاستی‌ها رفع شوند.

کلیدواژه ها:‌ ایران؛ پژوهش های علوم سیاسی؛ کاستی‌ها؛ انتظارات؛ دانشجویان

نویسندگان:

حسین قدرتی: دکترای جامعه شناسی، استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه حکیم سبزواری

خلیل اله سردارنیا: دکترای علوم سیاسی، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز  

فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی - دوره ۲۰، شماره ۶۷، تابستان ۱۳۹۵.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر
کاستی‌ها و انتظارات پژوهشی در علوم سیاسی ایران خبرگزاری فارس - ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶