کاهش جمعیت کیفری در گروی پیشگیری از وقوع جرم است

خبرگزاری میزان - ۱۷ آبان ۱۳۹۶

رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری در گروی پیشگیری از وقوع جرم است، گفت: پیشگیری مقدم بر درمان است از این رو همه باید دست در دست هم دهیم و این کار مهم را وظیفه خود تلقی کنیم

منابع خبر