کاهش داوطلبان دکتری ۹۸

جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷

آزمون دکتری تخصصی سال ۹۸ در روز جمعه دوم اسفندماه ۹۷ با رقابت ۱۹۵ هزار نفر برگزار می شود

منابع خبر
کاهش داوطلبان دکتری ۹۸ جهان نیوز - ۱۷ بهمن ۱۳۹۷