گزیده خبر ۲۰:۳۰ مورخ ۱۵مهرماه ۹۶ + فیلم

باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶
منابع خبر
گزیده خبر ۲۰:۳۰ مورخ ۱۵مهرماه ۹۶ + فیلم باشگاه خبرنگاران - ۱۵ مهر ۱۳۹۶