گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار

گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار
خبرگزاری فارس
خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶

گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار

دستورات قانونی در قالب قاعده یا استاندارد دسته‌بندی می‌شوند. در این مقاله با بررسی تحلیلی هر یک از این دو قالب را در چارچوب اهداف عالی نظام تنظیم رفتار ارزیابی می‌کنیم.

چکیده

دستورات قانونی در قالب قاعده یا استاندارد دسته‌بندی می‌شوند. قاعده مقررۀ پیشینی و دقیقی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به شکل نسبتاً کاملی تعیین می‌کند. در سوی مقابل استاندارد مقررۀ پسینی و منعطفی است که عناصر مسئولیت رفتاری را به صورت باز و گسترده‌ای‌ تعیین می‌کند. اینکه قانون در قالب کدام‌یک از این دو شکل بگیرد تنها مسئله‌ای شکلی و مربوط به قالب و چگونگی نیست، بلکه تبعات ماهوی راجع به کارکرد مؤثر قالب حقوقی نیز در این زمینه نقش دارند.

"گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتاردستورات قانونی در قالب قاعده یا استاندارد دسته‌بندی می‌شوند"به بیان دیگر، اعمال قاعده یا استاندارد دربرگیرندۀ مجموعه‌ای از هزینه‌ها و منافع است که با یکدیگر در تغایرند و دربرگیرندۀ گزینشی میان این است که هزینه‌ها و منافع را در کدام شکل از قالب حقوقی قرار دهیم. ما در این مقاله با بررسی تحلیلی هر یک از این دو قالب را در چارچوب اهداف عالی نظام تنظیم رفتار ارزیابی می‌کنیم. در فرایند بررسی این ارزیابی این نتیجه به دست می‌آید که نمی‌توان هیچ‌‌یک از این دو قالب را به صورت کلی بر دیگری ترجیح داد، بلکه لازم است بنا به مورد و براساس مؤلفه‌هایی که اشاره خواهد شد در موضعی خاص قانون را در چارچوبی که مناسب‌تر است طرح‌ریزی کنیم.

کلیدواژه ها: استاندارد؛ تنظیم رفتار؛ قاعده؛ مسئولیت مدنی

نویسنده:

سید محمد طباطبائی نژاد: استادیار گروه حقوق دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی - دوره ۴۷، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۶.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.  

منابع خبر
گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار خبرگزاری فارس - ۱۴ مهر ۱۳۹۶