۴۱ هزار نفر از کویت اخراج شدند

آفتاب - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

در سال ۲۰۱۵ و چهار ماهه اول سال ۲۰۱۶ حدود ۴۱ هزار تن از این کشور اخراج شدند.

منابع خبر
۴۱ هزار تن از کویت اخراج شدند جهان نیوز - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
۴۱ هزار تن از کویت اخراج شدند تابناک - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
۴۱ هزار تن از کویت اخراج شدند عصر ایران - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
۴۱ هزار نفر از کویت اخراج شدند آفتاب - ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۵