گذشت اولیای دم شهید خلیلی از قاتل ثبت رسمی شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ شهریور ۱۳۹۴

تهران - ایرنا - اولیای دم شهید علی خلیلی طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر رضایت و گذشت خود را از قاتل فرزندشان بطور رسمی ثبت کردند.

منابع خبر
گذشت اولیای دم شهید خلیلی از قاتل ثبت رسمی شد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۲ شهریور ۱۳۹۴