موسسه های خصوصی آموزش عالی و چالش های پیش رو

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۸

زنجان - ایرنا - هر چند به گفته صاحبنظران موسسه های آموزشی عالی بخش خصوصی در دنیا به پیشرفت های لازم رسیده اند، اما این مهم در ایران در حد مورد دلخواه نیست و مشکلاتی در این بخش وجود دارد

منابع خبر
موسسه های خصوصی آموزش عالی و چالش های پیش رو خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۳ تیر ۱۳۹۸