'کتاب عیدی بدهیم'؛ ۵۳ هزار نسخه فروش در یک هفته

کتاب‌های فروش رفته در طرح عیدانه کتاب از مرز ۵۰ هزار نسخه گذشت
کلمه
بی بی سی فارسی -

مهمترین مزیت این طرح تمرکز یارانه بر آخرین حلقه نشر است که همانا خریداران کتابند. به خصوص که این مشتریان کتاب‌ها را با انتخاب خود خریداری می‌کنند و نه به سفارش و دستور این و آن سازمان

منابع خبر
'کتاب عیدی بدهیم'؛ ۵۳ هزار نسخه فروش در یک هفته... بی بی سی فارسی -