نامه هیتلر به رضا شاه (عکس)

نامه هیتلر به رضا شاه (عکس)

عصر ایران
عصر ایران - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲


منابع خبر
نامه هیتلر به رضا شاه/ عکس فردا - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲
نامه هیتلر به رضا شاه (عکس) عصر ایران - ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲