تساوی ذوب آهن و صبا در دیداری دوستانه

خبرگزاری فارس - ۸ اسفند ۱۳۹۳

تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در دیداری دوستانه مقابل صبای قم متوقف شد

منابع خبر
تساوی ذوب آهن و صبا در دیداری دوستانه خبرگزاری فارس - ۸ اسفند ۱۳۹۳
 تساوی ذوب آهن و صبا در یک بازی دوستانه پارس فوتبال - ۸ اسفند ۱۳۹۳
تساوی ذوب آهن و صبا در دیداری دوستانه فوتبالی‌ترین - ۸ اسفند ۱۳۹۳
تساوی ذوب‌آهن و صبا در دیداری تدارکاتی فوتبالی‌ترین - ۸ اسفند ۱۳۹۳