آیا به سربازان متاهل کسری خدمت تعلق می‌گیرد؟

باشگاه خبرنگاران -
منابع خبر
آیا به سربازان متاهل کسری خدمت تعلق می‌گیرد؟ باشگاه خبرنگاران -