معاون میراث فرهنگی کشور معرفی شد

معاون میراث فرهنگی کشور معرفی شد
عصر ایران
فردا - ۲ شهریور ۱۳۹۲

مهر: مهدی حجت به عنوان معاون جدید میراث فرهنگی به جای آتوسا مومنی منصوب شد.

محمدعلی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهدی حجت رئیس ایکوموس ایران را به عنوان معاون میراث فرهنگی خود معرفی کرد.

پیش از وی آتوسا مومنی عهده دار این سمت بود

منابع خبر
معاون میراث فرهنگی کشور معرفی شد عصر ایران - ۲ شهریور ۱۳۹۲