«خنده زار» با نگاه به خرده فرهنگ‌‌ها داستان مواجهه روستائیان با طاغوت را مطرح می‌کند/ کتاب را به اصرار امیرحسین نوشتم/ نگاه به شهرستان‌ها بسیار تحقیرآمیز است