مادر حقوق زنان جهان

صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

۷ مه ۱۷۴۸؛ ۲۵۱ سال پیش، در چنین روزی بانو اولَمپ دوگوژ در شهرک مونتوبان زاده شد. نام اصلیش ماری، پدرش قصاب و مادرش رختشوی بود

منابع خبر
مادر حقوق زنان جهان صدای آلمان - ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸