وضعیت مهاجران افغان در ایران بهتر از هرجای جهان است

بگذارید واقعیت را عریان تر بگویم آنها (همیشه تحریمی ها) در عمل و نه در تئوری منتظر «حل خودبخودی» مسائل اند و این تنه به تنه وضعیت سنتی ای می زند که منتظر ظهور منجی ای است که بیاید مشکلات را حل کند. این رویکرد نیز در انتظار منجی است ولی این منجی نامی دیگر دارد: توده ها و خلق و طبقه زحمتکش و هر اسم دیگری که قرار است به صورت خود به خودی در آینده ای نامعین و مبهم ظهور و بروز کند و همه چیز را تغییر دهد
اخبار روز
فردا -

وزیر امور مهاجرین افغانستان، وضعیت پناهجویان افغان را در کشورهای اروپائی و پاکستان، بسیار وخیم دانست و تصریح کرد «وضعیت مهاجران در جمهوری اسلامی ایران، بهتر از هر جای دیگر جهان است.»

منابع خبر
وضعیت مهاجران افغان در ایران بهتر از هرجای جهان است فردا -