بیمار مرگ مغزی نیشابوری جان ۶ بیمار دیگر را نجات داد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل

مشهد- ایرنا- اعضای بدن جوان مرگ مغزی ساکن نیشابور به ۶ بیمار نیازمند عضو در مشهد پیوند زده شد

منابع خبر
بیمار مرگ مغزی نیشابوری جان ۶ بیمار دیگر را نجات داد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۴ روز قبل