روز پایانی سفر وزیر کار به لرستان

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷منابع خبر
روز پایانی سفر وزیر کار به لرستان خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷