موضع رسمی عراق درباره کنفرانس ضد فلسطینی بحرین

خبرگزاری دانشجو - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
منابع خبر
موضع رسمی عراق درباره کنفرانس ضد فلسطینی بحرین خبرگزاری دانشجو - ۲۲ خرداد ۱۳۹۸