گزارش تصویری / رونمایی از تابلوی خلیج فارس

گزارش تصویری / رونمایی از تابلوی خلیج فارس

خبرگزاری مهر
خبرگزاری مهر - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱عکس / ابوالفضل سلمانزاده

منابع خبر
تصاویر/ رونمایی از تابلوی خلیج فارس جهان نیوز - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
رونمایی از تابلوی خلیج فارس/عکس آفتاب - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
رونمایی از تابلوی خلیج فارس/عکس فردا - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
گزارش تصویری / رونمایی از تابلوی خلیج فارس خبرگزاری مهر - ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۱