خشونت علیه غیر نظامیان سودانی سریعا متوقف شود

جهان نیوز -

شورای امنیت در نشست خود خواهان توقف فوری خشونتها علیه غیر نظامیان در سودان شد

منابع خبر
خشونت علیه غیر نظامیان سودانی سریعا متوقف شود جهان نیوز -