سبزعلیپور: برای جراحی برجام دیر نشده است؟

فردا -

هیچک از سخنان مقامات آمریکایی علی الخصوص حرف‌ها و وعده‌های شخص ترامپ قابل اعتنا و باور نیست و نباید مجدداً گول این سخنان را خورد، بلکه باید با تصمیمات عقلایی و غیر احساسی با دشمنان مبارزه کرد تا در جنگ اقتصادی که خیلی وقت است شروع شده پیروز شویم

منابع خبر
سبزعلیپور: برای جراحی برجام دیر نشده است؟ فردا -