نابسامانی صنعت چای (گزارش تصویری)

گزارش تصویری / نابسامانی صنعت چای -2
خبرگزاری مهر
گویا - ۸ مرداد ۱۳۹۱

دیدنیها >> نابسامانی صنعت چای (گزارش تصویری)

رشت - خبرگزاری مهر: نبود مدیریت درست صنعت چای ایران را در معرض نابودی قرار داده است این در حالی است که به گفته کشاورزان حتی مطالبات چایکاران نیز به درستی و به موقع پرداخت نمیشود.کشاورزان دیگر رغبتی به چایکاری نشان نمیدهند و باغات چای یکی پس از دیگری در حال نابودی است.

منابع خبر
نابسامانی صنعت چای+عکس فرهیختگان - ۸ مرداد ۱۳۹۱
تصاویر: نابسامانی صنعت چای تابناک - ۸ مرداد ۱۳۹۱
گزارش تصویری / نابسامانی صنعت چای -۱ خبرگزاری مهر - ۸ مرداد ۱۳۹۱
گزارش تصویری / نابسامانی صنعت چای -۲ خبرگزاری مهر - ۸ مرداد ۱۳۹۱