۴۰۰ برنامه روز مزرعه در تقویم وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی شده است

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

کرمانشاه- ایرنا - معاون آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی برنامه روز مزرعه را گردهمایی کشاورزان، محققان و مسئولان در یک مکان برای رد و بدل کردن دانش و فناوری اطلاعات جدید، سیاست گذاری ها و بیان مشکلات و مسائل دانست و گفت: ۴۰۰ برنامه روز مزرعه در سطح کشور برنامه ریزی شده و برای آگاهی کشاورزان همه بخش ها تقویم این برنامه ها در سایت وزارت جهاد کشاورزی نیز طراحی می شود

منابع خبر
۴۰۰ برنامه روز مزرعه در تقویم وزارت جهاد کشاورزی برنامه ریزی شده است خبرگزاری جمهوری اسلامی -