کلینیک مرکزی حقوق کودک در تبریز راه اندازی شد

خبرگزاری جمهوری اسلامی -

تبریز-ایرنا- کلینیک مرکزی حقوق کودک در قالب ۴۷ میز در فرهنگسرای الغدیر تبریز راه اندازی شد

منابع خبر
کلینیک مرکزی حقوق کودک در تبریز راه اندازی شد خبرگزاری جمهوری اسلامی -