راست افراطی پیشتاز اولین انتخابات فرانسه بعد از حملات پاریس شد

بی بی سی فارسی -

حزب راست افراطی "جبهه ملی"، به رهبری مارین لوپن، پیشتاز انتخابات منطقه ای فرانسه شده است. در نظرسنجی انجام شده از رای دهنگان امروز، جبهه ملی با ۳۰.۸ درصد، حزب راست میانه با ۲۷.۲ درصد و حزب سوسیالیست با ۲۲.۷ درصد در جایگاه های اول تا سوم قرار گرفته اند

منابع خبر
راست افراطی پیشتاز اولین انتخابات فرانسه بعد از حملات پاریس شد... بی بی سی فارسی -
«برگزاری اولین انتخابات در فرانسه پس از حملات اخیر پاریس» رادیو کوچه -
برگزاری اولین انتخابات در فرانسه پس از حملات اخیر پاریس بی بی سی فارسی -