عکس/ مجسمه‌های خنده در هنگ کنگ

مجسمه‌های خنده در هنگ کنگ (عکس)

عصر ایران
جهان نیوز -عکس از رویترز/ تیرون سیو

منابع خبر
مجسمه‌های خنده در هنگ کنگ (عکس) آفتاب -
عکس/ مجسمه‌های خنده در هنگ کنگ فردا -
مجسمه‌های خنده در هنگ کنگ (عکس) عصر ایران -
عکس/ مجسمه‌های خنده در هنگ کنگ جهان نیوز -