توجه به ورزش همگانی در دستور کار دستگاه‌ها باشد

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ روز قبل

قزوین - ایرنا -دستگاه‌های اجرایی استان به ورزش همگانی، توجه داشته و زمینه تشویق مردم به ویژه کارمندان دولت را به آن فراهم کنند

منابع خبر
توجه به ورزش همگانی در دستور کار دستگاه‌ها باشد خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۷ روز قبل