اعتراض مرتضوی به حکم انفصال دائم از حرفه قضائی

رادیو زمانه -

سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و متهم ردیف یک پرونده کهریزک، به محرومیت خود از اشتغال در شغل قضا اعتراض کرده است.

منابع خبر
اعتراض مرتضوی به حکم انفصال دائم از حرفه قضائی رادیو زمانه -
«تائید حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از شغل قضا»... دیگربان -
حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از شغل قضا تأیید شد پیک ایران -
سعید مرتضوی به طور دائم از قضاوت محروم شد بی بی سی فارسی -
تأیید حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از شغل قضا تابناک -
«محکومیت سعید مرتضویی به انفصال دایم از مشاغل قضایی» رادیو کوچه -
حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از شغل قضا تایید شد رادیو فردا -
حکم انفصال دائم سعید مرتضوی از شغل قضا تأیید شد ندای سبز آزادی -