آیا حضرت خِضر زنده است؟

فردا -

طبق آنچه از آیات سوره کهف و تفاسیر پیرامونی و نیز روایات موجود به دست می‌آید، این احتمال تقویت می‌شود که حضرت خضر (ع) هم اکنون زنده است

منابع خبر
آیا حضرت خِضر زنده است؟ فردا -