نگاهی به فیش حقوقی عجیب یک مدیر کل!

نگاهی به فیش حقوقی عجیب یک مدیر کل!
خدمت
خدمت - ۸ تیر ۱۳۹۵

به گزارش خدمت؛ مدیرکل پست استان خراسان جنوبی، دریافتی ۲۳۰۰ تومانی خود را منتشر کرد.

پس از انتشار فیشهای حقوقی نجومی برخی از اعضای دولت یازدهم و بانکداران، مدیرکل پست استان خراسان جنوبی، دریافتی ۲۳۰۰ تومانی خود را منتشر کرد.

منبع: جام

منابع خبر
فیش حقوقی عجیب یک مدیر کل خبرنامه ملی ایرانیان - ۸ تیر ۱۳۹۵