اختتامیه شانزدهمین جشن تصویر سال

باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷
منابع خبر
اختتامیه شانزدهمین جشن تصویر سال باشگاه خبرنگاران - ۲۴ اسفند ۱۳۹۷